close
دانلود آهنگ جدید
Authenticators (تأیید کننده) در RestSharp (قسمت 3)

یک توسعه دهنده .Net

Authenticators (تأیید کننده) در RestSharp (قسمت 3)

RestSharp شامل احراز هویت برای HTTP اصلی (هدر مجوز/Authorization header)، NTLM و سیستم های مبتنی بر پارامتر است.شما می توانید پیاده سازی خود را با اجرای «IAuthenticator» و ثبت آن با RestClient خود بنویسید:   var client = new RestClient(); client.Authenticator = new SuperAuthenticator(); // implements IAuthenticator روش تأیید اعتبار (authenticator) اولین چیزی است که با فراخوانی RestClient.Execute یا RestClient.Execute <T> فراخوانی می شود. متد تصدیق (Authenticate)…

Authenticators (تأیید کننده) در RestSharp (قسمت 3)

Authenticators (تأیید کننده) در RestSharp (قسمت 3) 302

RestSharp شامل احراز هویت برای HTTP اصلی (هدر مجوز/Authorization header)، NTLM و سیستم های مبتنی بر پارامتر است.
شما می توانید پیاده سازی خود را با اجرای «IAuthenticator» و ثبت آن با RestClient خود بنویسید:

 


var client = new RestClient();
client.Authenticator = new SuperAuthenticator(); // implements IAuthenticator


روش تأیید اعتبار (authenticator) اولین چیزی است که با فراخوانی RestClient.Execute یا RestClient.Execute <T> فراخوانی می شود. متد تصدیق (Authenticate) از RestRequest که در حال اجرا است منتقل می شود و به شما اجازه می دهد به هر بخش از اطلاعات درخواست (هدر ها، پارامترها و غیره) دسترسی داشته باشید.


استفاده ازSimpleAuthenticator

SimpleAuthenticator  اجازه می دهد تا نام کاربری و رمز عبور (یا API و کلید مخفی) را به عنوان پارامترهای GET یا POST با توجه به روش مورد استفاده برای درخواست، منتقل کنید. شما میتوانید نام کاربری، رمز عبور و نام پارامترها را برای هر یک از آن منتقل  کنید.

مثال


var client = new RestClient("http://example.com"); client.Authenticator = new SimpleAuthenticator("username", "foo", "password", "bar"); var request = new RestRequest("resource", Method.GET); client.Execute(request);URL تولید شده برای این درخواست: 

 

http://example.com/resource?username=foo&password=bar

تغییر درخواست بالا برای استفاده از POST یا PUT می تواند مقادیر را به عنوان مقادیر کد شده به جای آن ارسال کند.