close
دانلود آهنگ جدید
مدیریت خودکار کوکی ها در RestSharp قسمت 5

یک توسعه دهنده .Net

مدیریت خودکار کوکی ها در RestSharp قسمت 5

از نسخه 102.4 به بعد RestSharp ، استفاده از یک System.Net.CookieContainer مشترک برای هر درخواست از هر نمونه IRestClient پشتیبانی میکند.با انجام این کار، هر کوکی که در پاسخها تنظیم شده یا تنظیم نشده باشند در درخواست های بعدی مورد استفاده قرار می گیرند.برای استفاده از یک CookieContainer به اشتراک گذاشته شده، قبل از استفاده از آن، property را در قسمت RestClient خود تنظیم کنید: var client = new RestClient("http://server/"); client.CookieContainer = new System.Net.CookieContainer();

مدیریت خودکار کوکی ها در RestSharp قسمت 5

174

از نسخه 102.4 به بعد RestSharp ، استفاده از یک System.Net.CookieContainer مشترک برای هر درخواست از هر نمونه IRestClient پشتیبانی میکند.با انجام این کار، هر کوکی که در پاسخها تنظیم شده یا تنظیم نشده باشند در درخواست های بعدی مورد استفاده قرار می گیرند.
برای استفاده از یک CookieContainer به اشتراک گذاشته شده، قبل از استفاده از آن، property را در قسمت RestClient خود تنظیم کنید:


var client = new RestClient("http://server/"); client.CookieContainer = new System.Net.CookieContainer();