close
دانلود آهنگ جدید
Web Api Restful چیست ؟

یک توسعه دهنده .Net

Web Api Restful چیست ؟

یکسری قوانین وجود دارد که با رعایت کردن آن در طراحی Web Api میتوان به Web Api Restful  دست یافت . قانون اول Everything is a Resource - هرچیزی یک منبع است قانون دوم وجود Uri یکتا به ازای هر منبع قانون سوم استفاده بهینه از فعل های HTTP

Web Api Restful چیست ؟

240

یکسری قوانین وجود دارد که با رعایت کردن آن در طراحی Web Api میتوان به Web Api Restful  دست یافت .

قانون اول Everything is a Resource - هرچیزی یک منبع است

قانون دوم وجود Uri یکتا به ازای هر منبع

قانون سوم استفاده بهینه از فعل های HTTP